Әсел Советбекқызының онлайн курсының вебинарға, «Жеңіл методикамен 1 айда тігіп үйрен» курсына қатысуға қызмет көрсету шарты

Бұл құжат «Рахимжанов Н.Н.» ЖК ұсынысы (қоғамдық оферта), ИИН 831002302042, басшысы Рахимжанов Н.Н. бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын Жарғы негізінде әрекет ете отырып, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын кез келген тұлғамен курсқа қатысу үшін қызмет көрсету шартын жасасу.
Бұдан әрі ұжымдық түрде «Тараптар» және жеке түрде «Тарап» деп аталады.

1. Шарттың тақырыбы1.1. Осы шарт бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге төленген тариф түріне қарай «Жеңіл методикамен 1 айда тігіп үйрен» онлайн курсына қатысу бойынша қызметтерді көрсетуге  міндеттенеді.

1.2. Тарифтер туралы ақпаратты, оның ішінде онлайн курстың көлеміне қатысты, белгілі бір тариф түріне және курс материалдарына қол жеткізудің шектеулі мерзіміне сәйкес келетін «Жеңіл методикамен 1 айда тігіп үйрен»   бойынша ақпаратты мына жерден алуға болады: https://kamalat.kz

2. Мердігер мен Тапсырыс берушінің міндеттері

Орындаушының міндеттері:

2.1. Тапсырыс берушіге «Жеңіл методикамен 1 айда тігіп үйрен» онлайн курсына қатысу бойынша қызметтерді Тапсырыс берушіге Орындаушы әзірлеген оқу материалдарына ақылы тарифке сәйкес мөлшерде қолжетімділікті қамтамасыз ету. Онлайн курсқа қол жеткізу мерзімі уақыт бойынша шектелген және оның мерзімі өткеннен кейін кіруге тыйым салынады.

2.2. Орындаушының ақылға қонымды бақылауына жатпайтын себептер бойынша ақылы қызметтерді көрсетуде үзіліс болған жағдайда, үзіліс себептерін жою және қызметтерді көрсетуді қалпына келтіру үшін барлық мүмкін шараларды қабылдаңыз.

Тұтынушының жауапкершілігі:

2.3. Мердігердің қызметтерін уақытылы төлеу.

2.4. Тарифтік ақпаратта қарастырылған оны сәтті аяқтау үшін «Жеңіл методикамен 1 айда тігіп үйрен» онлайн курсының шарттарын орындаңыз.

2.5. Курсқа ақысыз немесе ақылы кіру құқығын үшінші тұлғаларға бермеңіз және Мердігердің авторлық құқықтарын бұзбаңыз.

3. Мердігер мен Тапсырыс берушінің құқықтарыОрындаушының құқықтары:

3.1. Тапсырыс беруші қызметтер арқылы алынған материалдарды толық немесе ішінара үшінші тұлғаларға өтеусіз немесе ақылы түрде беруге бағытталған әрекеттерді жасаған жағдайда осы шартты біржақты тәртіппен бұзуға.

Тұтынушының құқықтары:

3.2. 6.2. Осы келісімнің ажырамас бөліктері https:/kamalat.kz сілтемесінде орналастырылған «Әсел Советбекқызы онлайн мектебі» онлайн курсына қатысушылардың жеке деректерін жинау, өңдеу, сақтау және қорғау бойынша тарифтер мен саясаттар туралы ақпарат болып табылады.онлайн курсын Мердігерге қатысы жоқ себептермен уақтылы аяқтамаған жағдайда тарифте көрсетілген қосымша ақыға 10 000 тг (он мың тенге)курсқа кіру құқығын қосымша үш айға ұзартуға

3.3. Тапсырыс беруші және (немесе) оның отбасы мүшелері ауырған немесе курстан өтуге кедергі келтіретін және растайтын басқа да қиын жағдайлар туындаған жағдайда Орындаушының нақты шығындарын шегере отырып, төленген ақша сомасының бір бөлігін қайтаруды талап етуге тиісті құжаттармен растау керек. Қайтару курстың аяқталуына дейін емес, жағдайлар туындаған күннен бастап 1 ай ішінде сұралуы керек. Бұл ретте 50%  төленген сомасы қайтарылмайды.

4. Төлем тәртібі4.1. Шарт-жария ұсынысты қабылдау KASPI GOLD банк картасы арқылы тапсырыс берілген қызметтерді алдын ала төлеу арқылы жүзеге асырылады.

4.2. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде қызметтердің құны жоғарылау жағына қарай өзгермейді.
5. Тараптардың жауапкершілігі
5.1. Мердігер Орындаушының ақылға қонымды бақылауынан тыс себептерге байланысты тікелей немесе жанама түрде орын алған жұмыстың кешігулері мен үзілістері үшін Тапсырыс берушінің алдында жауап бермейді.

5.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5.3. Егер Тараптардың бірі осы Шарттың қандай да бір ережесін орындамаса, даулы мәселелер келіссөздер арқылы шешіледі. Егер даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының соттарында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген өзара келісімдер негізінде шешіледі
6. Шарттың әрекет ету мерзімі және қорытынды ережелер6.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес Тапсырыс берушінің бұдан әрі «оферта» деп аталатын осы шарттың талаптарын (жария оферта) сөзсіз акцепті (акцепті) сатып алу үшін төлем жасауы болып табылады. қызметтер мен төлем фактісін растайтын тиісті құжатты алу. Шарттың талаптары қызметтерге ақы төленген сәттен бастап күшіне енеді және тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді. Орындаушы курсқа келісілген мерзімде қол жеткізуді қамтамасыз еткеннен кейін және Тапсырыс берушінің курс шеңберінде орындаған тапсырмалары бойынша кері байланыс бергеннен кейін, «Базовый» курсты қоспағанда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындады деп есептеледі. Тапсырыс беруші орындаған тапсырмалар бойынша кері байланысты қамтамасыз ету.
6.2. Осы келісімнің ажырамас бөліктері https:/kamalat.kz сілтемесінде орналастырылған «Әсел Советбекқызы онлайн орталығы «Жеңіл методикамен 1 айда тігіп үйрен» онлайн курсына қатысушылардың жеке деректерін жинау, өңдеу, сақтау және қорғау бойынша тарифтер мен саясаттар туралы ақпарат болып табылады.
6.3. Осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.7. Мердігер туралы мәліметтер
ИП«Рахимжанов» ИИН 831002302042


Made on
Tilda